MOJE FAKTURE

Vesti sa Beogradske berze

 1. 07.07.2020
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
 2. 07.07.2020
  Godi?nji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnja?ka Banja
 3. 07.07.2020
  Obave?tenje o zna?ajnom u?e??u - Rudo a.d. , Beograd
 4. 07.07.2020
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
 5. 07.07.2020
  Obave?tenje o zna?ajnom u?e??u - Rudo a.d. , Beograd
 6. 07.07.2020
  Odluka o raspodeli dobiti ili pokri?u gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
 7. 07.07.2020
  Izve?taj sa odr?ane redovne Skup?tine akcionara sa odlukama - Be?ejska Pekara a.d. , Be?ej
 8. 07.07.2020
  Izve?taj sa odr?ane redovne Skup?tine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
 9. 07.07.2020
  Sazivanje Skup?tine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
 10. 07.07.2020
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - PD Zaje?ar a.d. , Zaje?ar