MOJE FAKTURE

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u xls formatu.

Prijemni - evidencioni list komisione robe - Obrazac KR

Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica - Obrazac KRI (pdf)

Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe - Obrazac KR-1

Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima - fizičkim licima - Obrazac KRI-1 (pdf)

Obračun prodate komisione robe

Deklaracija komisione robe

Izjava o poreklu komisione robe (doc)


Izvod iz propisa:

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

2.8. Sastavljanje evidencije KR - Evidencioni list komisione robe

Član 12.

Evidenciju KR - Evidencioni list komisione robe, vode radnje koje su registrovane i vrše komisione poslove u oblasti prometa robe (u daljem tekstu: komisionar).
Komisionar otvara evidenciju KR za svakog vlasnika robe ( u daljem tekstu:komitenta) i numeriše je rednim brojem hronološki, prema prijemu robe od komitenta.
Evidencija KR sadrži podatke o vrsti, količini i vrednosti robe koju prodaje komisionar, iznos prodajne vrednosti koja pripada komitentu kao i iznos koji pripada komisionaru.

U obrazac evidencije KR, podaci se unose na sledeći način:
1) u kolonu 1 - redni broj proizvoda - robe koju je komitent predao komisionaru radi prodaje;
2) u kolonu 2 - naziv robe;
3) u kolonu 3 - datum prijema robe;
4) u kolonu 4 - jedinica mere za robu koja je primljena u komisionu prodaju (kilogram, metar, komad i dr.);
5) u kolonu 5 - količina primljene robe;
6) u kolonu 6 - vrednost koja pripada komitentu po jedinici proizvoda bez PDV (kolona 6), i za iznos ukupne količine (kolona 7); iznos iz kolone 7 knjiži se u kolonu 12 poslovne knjige PK – 1;
7) u kolonu 8 - iznos koji od vrednosti prodate robe pripada komisionaru (komisiona provizija-dodata vrednost); ovaj iznos knjiži se u koloni 14 poslovne knjige PK-1;
8) u kolonu 9 - iznos obračunatog PDV koji se dobija kada se na zbir iznosa iz kol. 7 i 8 primeni propisana stopa PDV za taj proizvod; iznos iz ove kolone knjiži se u koloni 15 poslovne knjige PK-1;
9) u kolonu 10 - prodajna vrednost robe koju čini zbir kolona 7- 9;
10) u kolonu 11 - cena po jedinici proizvoda sa PDV, koja se dobija kada se iznos iz kolone 10 podeli sa iznosom iz kolone 5; iznos iz ove kolone knjiži se u koloni 16 poslovne knjige PK-1.

Prodata, isplaćena i vraćena komisiona roba evidentira se na Obrazcu KR-1.

Po izvršenom povraćaju i evidenciji neprodate robe, vrednosne podatke te robe komisionar unosi u poslovnu knjigu PK-1 (kolone 12, 14, 15 i 16 zaokruživanjem tih iznosa, kao znak storna i te zaokružene iznose oduzima od zbira podataka iz ovih kolona; na isti način se postupa i prilikom promene cene robe od strane komintenta.

Obrazac evidencije KR popunjava se u dva primerka, od kojih se kopija uručuje komitentu, a komisionar zadržava original za svoje potrebe.

 

Za otvaranje obrazaca u xls formatu preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.