MOJE FAKTURE

Elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje Sertifikaciono telo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku sertifkata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

Sertifikaciono telo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom delatnošću. Registrovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim veb stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu:

Privredna komora Srbije

Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Halcom ad

Registar sertifikacionih tela uvek možete proveriti na sajtu Ministarstva nadležnog za vođenje registra sertifikacionih tela.

Neke od mogućnosti korišćenja elektronskih sertifikata:

- transakcije elektronskog poslovanja pravnih lica
- podnošenje elektronske pdv prijave
- prijava, promena i odjava na obavezno zdravstveno osiguranje
- transakcije elektronskog poslovanja građana
- elektronska pošta
- elektronski ugovori
- pristup bezbednim web sajtovima (ssl autentikacija)
- elektronsko potpisivanje dokumenata
- verifikaciju elektronskog potpisa
- šifrovanje i dešifrovanje dokumenata u elektronskom obliku

Trenutno najviše elektronskih servisa državne uprave možete pronaći na Portalu eUprave Republike Srbije za privredu i građane.