Katalog organa javne vlasti sadrži podatke o državnim i drugim organima i organizacijama, koji, u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04 i 54/07) predstavljaju organe javne vlasti na koje se ovaj zakon primenjuje.
U kategoriju organe javne vlasti, u smislu ovog zakona, spadaju:

1) državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (državni organ u širem smislu);

2) pravna lica koja osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu neki od državnih organa

Katalog možete preuzeti ovde

Republički organi:
* Najviši republički organi (u smislu čl. 22. st. 2. zakona)
* Samostalni republički organi i nezavisna tela
* Ministarstva
* Republičke agencije, zavodi i druge organizacije
* Javna preduzeća i druga pravna lica sa većinskim državnim kapitalom ili sa javnim ovlašćenjima

Pravosudni organi:
* Privredni sudovi
* Upravni sud
* Apelacioni sudovi opšte nadležnosti
* Viši sudovi opšte nadležnosti
* Osnovni sudovi
* Prekršajni sudovi
* Apelaciona tužilaštva
* Viša javna tužilaštva
* Tužilaštvo za organizovani kriminal
* Osnovna tužilaštva

Pokrajinski organi:
* Organi i organizacije AP Vojvodine
* Javna preduzeća, ustanove i druge javne službe AP Vojvodine

Organi vlasti gradova:
* Grad Beograd
* Grad Novi Sad

Upravni okruzi Republike:
* Upravni okruzi